Vũ đức đam tiểu sử

*
Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ

Vũ Đức Đam

Bạn đang xem: Vũ đức đam tiểu sử

bạn dạng quyền nằm trong Cổng tin tức điện tử thiết yếu phủ. Ghi rõ mối cung cấp "Cổng thông tin điện tử chủ yếu phủ" hoặc "www.buycia2.com.vn" khi thiết kế lại thông tin từ các nguồn này.
*

• giáo dục và đào tạo phổ thông: 10/10 • chuyên môn nghiệp vụ: Điện cơ, Luật, kinh tế tài chính • học tập hàm, học vị: Phó Tiến sỹ kinh tế tài chính thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế • Lý luận chủ yếu trị: thời thượng • ngoại ngữ: giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Pháp

10/1990 - 02/1992

nhân viên Ban phát triển kỹ thuật cùng Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu thiết yếu viễn thông Việt Nam.


3/2003 - 8/2005

Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy, Phó quản trị rồi Phó quản trị Thường trực ubnd tỉnh Bắc Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh (từ mon 4/2004).


8/2005 - 11/2007

sản phẩm công nghệ trưởng bộ Bưu chính - Viễn thông (Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng khóa X từ tháng 4/2006).


11/2007 - 5/2008

Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó túng thư thường trực Tỉnh ủy thức giấc Quảng Ninh.


Xem thêm:

8/2010 – 8/2011

Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng (Ủy viên tw Đảng khóa XI từ tháng 01/2011), túng thiếu thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.


8/2011 – 11/2013

Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng chủ yếu phủ, cỗ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng thiết yếu phủ.


11/2013 - 10/2019

Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng bao gồm phủ, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ.


10/2019 - 12/2019

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng chính phủ, Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ kiêm túng thiếu thư Ban Cán sự đảng bộ Y tế.


12/2019 - 7/2020

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng chính phủ, Phó Thủ tướng chính phủ kiêm túng thư Ban Cán sự đảng bộ Y tế, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của cục trưởng cỗ Y tế.


Từ 7/2020 - nay

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng chính phủ, Phó Thủ tướng chính phủ. Tại Đại hội đại biểu vn lần thiết bị XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành tw Đảng.


*

phiên bản quyền thuộc Cổng tin tức điện tử thiết yếu phủ. Ghi rõ mối cung cấp "Cổng tin tức điện tử thiết yếu phủ" hoặc "www.buycia2.com.vn" khi kiến thiết lại tin tức từ các nguồn này.