CERITA RAMAYANASawijining dina ing kerajaan mantili ingkang kerajaan ramanipun dewi shinta, asmane prabu janaka . Prab

see 224 download 22 paper size 313KB

DOWNLOAD FILE

Recommend Stories


Anda sedang menonton: Cerita ramayana bahasa jawa lengkap

*

Cerita Ramayana Bahasa Jawa

cerita ramayana bahasa jawa cerita Ramayana Sawijining dina ing kerajaan mantili ingkang kerajaan ramanipun dewi shinta,

74 1 93KBRead more


*

Cerita Ramayana Bahasa Jawa

CERITA RAMAYANASawijining dina ing empire mantili ingkang kerajaan ramanipun dewi shinta, asmane bugar janaka . Prab

32 1 313KBRead more


*

*

Cerita Ramayana

Cerita Ramayana : kisah Ramayana diawali mencapai adanya seseorang bernama Rama, yaitu putra mahkota prabu Dasarata di Kos

58 3 177KBRead more


*

Cerita rakyat Bahasa Jawa

Jaka Tarub dalam Bahasa JawaWonten ing satunggaling dusun, wonten kaluargi ingkang naminipun mbok randa kaliyan putra

63 8 129KBRead more


Cerita rakyat Bahasa Jawa

AJISAKA Carita Aji Saka iku nyritakake Aji Saka saka India utawa Hindustan sing mara ing tanah Jawa. Banjur Aji Saka nga

55 5 413KBRead more


Bahasa Jawa cerita cekak

Diuyak Segawon Dina minggu wingi aku dolan menyang omahe sedulurku jenenge Pras kang omahe ana ing mojosongo. Aku dolan

36 0 122KBRead more


Cerita Wayang kilade Bahasa Jawa

Cerita Wayang gigi tiruan Bahasa Jawa "Lahire Arjuna"Hai sobat, kali ini saya akan membagikan cerita wayang gigi tiruan dalam

92 3 161KBRead more
Lihat lainnya: Lirik Lagu Cinta Indonesia Vina Panduwinata, Lyrics: Cinta Indonesia Vina Panduwinata

Ringkasan tale Ramayana

Ringkasan cerita Ramayana prabu Dasarata dari Ayodhya Wiracarita Ramayana menceritakan kisah Sang rama yang sendi d

188 28 278KBRead more


Citation preview

CERITA RAMAYANA Sawijining dina ing kerajaan mantili ingkang kerajaan ramanipun dewi shinta, asmane prabu janaka . Prabu janaka ngadhaake saembara sopo sing predisposition manah most apik bakal didadekke mantu. Penyimpangan sijine paserta sayembara yaiku prabu lama lan rahwana nanging rahwana ora prejudice ngangkat arrows kasebut , lan rama bias ngangkat arrows kasebut. Saengga lama bias menangke kompetisi lan ngentukke shinta dadi bojone . Rahwana ora seneng yen lama bias dadi bojhone shinta. Ing alengka kuwi empire rahwana,kumbakarna,indrajid,patih prahasta. Sarpanaka menehi kabar ing rahwana yen ana wong wadon ayu. Rahwananipun ndang golei wong wadon mau. Kasunyatan putri mau jenenge putrid kalamarica sing predisposition ganti wujud what wae,lan predisposition ngrubah wujud dadi buta cakil. Ing alas dandaka lama shinta lan admiral iseh ngembara mengertosnipun rahwana lan kalamarica melu ing alas lan ngincer serta lan godoni shinta. Kalamarica ngerubah wujud dadi kijang mas ingkang godoni shinta. Shinta deloi rusa mas kasebut secepatnya ngongkon lama kanggo nyekel kijang mas kasebut. Nanging rusa kasebut malah mlayu ing jero alas, lan shinta jaluk rama kanggo ngoyak kijang mau. Lan laksmana tetep karo shinta. Nanging shinta nesu amarga laksmana ora melu ngoyak rusa bareng rama ing jero alas . Akhire laksmana nuruti kapinginane shinta supaya ngoyak lama ing jero alas. Wedi karo kaselamatane shinta laksmana gawe bunderan kanggo shinta supaya shinta tetep selamet. Sawise rahwana teko,rahwana jajal nyedakki shinta lan jajal kanggo nimbus bunderan mau. Nanging rahwana ora mampu nglewati bunderan mau. Akhire rahwana ngerubah wujud dadi brahmana tuwo supaya sanggup narik heed shinta lan jaluk sedekah. Dewekke nyedakki shinta lan jaluk sedekah,amarga rasanya mesakke,akhire shinta menehi sedekah brahmana tuwo mau. Nalika shinta another ngei sedekah,dewekke ditarik mentu saka bunderan mau landigowo mabur karo rahwana. Lan kadadean kediktatoran antaramanuk jatayu lan rahwana. Ananging manuk jatayu kalah lan kelangan loro sayape lan rahwana lungo gowo shinta. Sakwijineng dina rama lan laksmana mentu lan ketemu karo manuk jatayu sing wis kejet kejet. Jatayu nyritakke kejadian mau karo rama,jatayu akhire dies ngerteni shinta diculik rahwana,rama lan laksmana semedi kanggo ngintukke cara nylametke shinta. Banjur rama ketemu anoman song nulungi rama nyelametke shinta lan rama diajak ing guwa kiskenda,ing kono omahe anoman. Ing gowa kuwi anoman nduwe kanca antarane yaiku subali lan sugriwa,wong loro kuwi podo podo sakti lan podo podo seneng karo dewi widiyawati. Akihire cah loro kuwi tukaran kanggo ngintukke dewi widiyawati. Pas cah loro tukaran rama lan anoman teko delokki tukaran kuwi anoman ngusahakke nyegah subali lan sugriwa. Nanging amarga rak iso nglerai cah loro,akhire anoman ngongkon lama kanggo manah penyimpangan siji ing antara wong loro mau. Lan subali keno panah kasebut,lan akhire mati. Sugriwa iseh pengen ngutarakke niate karo rama,yen wonge arep melu nulungi lama nylametke shinta. Anoman awal nylametake shinta. Wonge njaluk sehelai rambut,sing arep diparingki ing shinta,kanggo membuktikan yen wonge bener bener utusanerama seng arep nyelematke shinta. Ing taman Argasoka,ing kaya Ngalengka,Shinta dikancani karo trijata keponakan saka rahwana. Nalika rahwana njajal mbujukshinta supaya mau dipek bojone. Nanging shinta wegah. Lan nalika shinta dewekan,anoman mlebu ing taman argasaka kangge nemoni shinta lan ngekekke rambut rama ing shinta kangge mbutikake nek deknen bener bener utussne lama kangge nyelamatake shinta. Nanging indrajid,anak saking rahwana ngerti tekone anoman,deknen ngusahakke kanggo nangkep lan dikekke ing ngarepe rahwana. Akhire rahwana mutuske kangge mbakar anoman. Persiapan dilakokke kanggo mbakar anoman. Wektu iku pumbakarno,saudarane raahwana nglindungi anoman seng ameh di bakar rahwana. Nanging niyate iku ora berhasil amarga dialangi karo kumbakarna. Nalika pasukane rahwana mbakar anoman,jebule anoman ora dibuat dibakar kanggo geni. Malah justru anoman ngrebut senter geni seko tangane rahwana kanggo buntute lan geni kuwi digo dolanan anoman sakdurunge mbakar kerajaan ngalengka. Pasukan rama mbendung kali seng cedak empire ngalengka,saengga pasukane rahwana ora bisa ~ opo opo autokrasi antara rahwana lan rama kedadean. Kumbakarna mati dipanah rama nalika ngewangi rahwana ngalahke rama. Indrajid melu ngewangi rahwana iku mati sisan. Akhire kedadean autokrasi sengit antara rahwana laan rama. Rahwana dies dipanah karo lama lan deknen dicepit ing gunung. Sakwese menang ngalahke rahwana,rama ketemu meneh kaliyan shinta. Naging rama curiga karo kesuciane shinta,sakwese diculik karo rahwana nganti suwi. Akhire shinta mbakar awake dewe kanggo mbuthiake kesuciane. Nalika shinta mbakar wake up dewe ternyata geni ora dibuat mbakar wake up shinta,iki mbuthiake yen shinta iseh suci. Lan rama lahi percaya lan nrima shinta meneh. Rama lan shinta akhire urip tentrem lan bahagia. THE finish Pembahasan: Unsur-unsur intrinsik, yaiku unsur-unsur song mangun karya sastra saka jero. Unsur-unsur hakiki karya sastra ing antarane yaiku: 1. Tema, yaiku sawijining carita kang bisa ~ makili isining cerita. Ing carita rama lan Sintha, tema kang diangkat yaiku tema romantisme/ katresnan antarane lama lan Sintha uga tema patriotisme/ peperangan antarane pihak rama lan prabu Dasamuka. 2. Merencanakan (plot), yaiku urutaning prastawa kang kadadeyan ing sajroning cerita kang ana telu yaiku alur maju, mundur, lan perlindungan mundur (flashback). Ing carita lama lan Sintha, merencanakan kang digunakke yaiku konfigurasi maju. 3. Watak-wantune para paraga (penokohan), yaiku figure utawa watak-wantun kang diduweni dening saben-saben paraga. Ing carita rama lan Sintha, penokohane yaiku: Prabu rama paraga major protagonis duweni watak apik, alus, setia, kendel. Dewi Sintha paraga kepala protagonis duweni watak apik, alus, setia. Bugar Dasamuka paraga utama antagonis duweni watak ala, bringasan, serakah. Prabu Lesmana paraga sampingan protagonis duweni watak apik, alus, seneng ambiyantu. Hanoman paraga sampingan protagonis duweni watak patriot, kendel, seneng ambiyantu. 4. Amanat, yaiku pesen morell kang disampekake penulis cerita kanggo sing maca. Ing carita lama lan Sintha, amanat kang sanggup dijupuk yaiku: - itupenggunaan kudu berdua karo pasangan. - itupenggunaan kudu njaga kekancan ingkang becik. - untuk kita kudu tansah mbela kabecikan lan kautaman. - kita kudu duweni jiwa patriotisme kanggo mbela negara. 5. Pamawase Pangripta (sudut pandang pengarang), yaiku sudut pandangan kang dijupuk saka pangripta kanggo ndeleng sawijining kadadean sajroning crita. Ing carita rama lan Sintha, Pangripta yaiku pihak katelu ning njobo cerita (blas ora katut ana ing cerita). 6. Latar (setting), yaiku katrangan kang nuduhake panggonan, wayah, lan swasana sajroning crita. Latar panggonan kang ana ing carita rama lan Sintha akeh, antarane yaiku ing alas, taman, bangsa Alengka. Latar swasana ana song romantis, patriotis, lan sedih. DEWARUCI Wektu semono,Ing dhalem padepokan Sokalima,Resi Drona kaeleng marang Brantasena kang laire wungkusan, kang mungkin maujudaken Brantasena kang duweni kekuatan ingkang tahan lama lan kuat perkasa. Ing wektu semono sengkuni mangertos yen Brantasena janjian ketemu marang Resi Drona. Ing dhalem pertemuan menika, Resi Drona ngutus Werkudhara utawi Brantasena, yen dewekke kudu madosi "Kayu Gong Susuhing Angin." ing kawah Candradimuka. Brantasena tidak punya risa - risi terus mangkat nyuwun pangestu dining Resi Drona. Ing dhalem wektu semono uga Sengkuni wonten ing mriku, lan mangertos pembicaraan Resi Drona marang Brantasena. Sak banjuring Brantasena Budhal, Sengkuni medhal lan tangklet marang Resi Drona babagan apa kang di rembug Resi Drona marang Brantasena. Resi Drona mangsuli marang sengkuni yen dewekke ngutus Brantasena utawi Werkudara madosi "Kayu Gong Susuhing Angin." lan Drona uga jrumusake Brantasena. Sengkuni lan Drusasana kaparentah dening Resi Drona supayaning mata - matai Brantasena. Ing dhalem wektu semono uga Brantasena ngocar - ngacerke alas. Sak Banjure wonten buto kaleh kang ngalani Brantasena, akhire Buto kaleh lan Brantasena perang, buto mau kalah. Banjur buto maleh rupa dados Bathara india lan Bathara Bayu. Bathara kaleh mau atur panuhun marang Brantasena, banjur Brantasena tangklet marang Bathara indra lan Bathara Bayu, "Apa kang dados maksud Bathara indra lan Bathara Bayu?" Bathara mangsuli, "Umpamanipun barang kang ala saged di kalahke marang ati kang tulus iklas lan donga marang gusthi kang maha kuasa." Kangge atur panuwun, Branthasena di hadiahi, bulat Sesutya Mustika Manik Candrama. Dene fungsinipun cincin mau yaiku, ngirangi dasar samudra kang jero lan ombo. Banjur Brantasena tangklet meleh, "Apa woods Gong Susuhing Angin?" Bathara indera mangsuli,"yen tegese,pusat pernafasan tentreming ati lan pikiran." Banjur Brantasena nyuwun pamit marang Bathara indera lan Bathara Bayu,lan arep tangklet meleh marang Resi Drona(gurune). Ing padepokan Brantasena ngaturaken marang gurune, opo kabeh sing kedadean marang awake, uga Brantasena tangklet meleh babagan ilmu kasampurnaan. Banjur Drona mangsuli, " isih ono syarat kang kaping kalih, yaiku TIRTA PAWITRA(tirta kesucian) kang ono ing jero samudra minang kalbu." Banjur Brantasena pamit marang gurune. Brantasena miwiti nyuwun pangestu dining ibune,Dewi Kunthi. Ananging Dewi Kunthi ngalang-alangi tekatipun Brantasena. Babagan tekat Brantasena kang kuat, Brantasena tetep bacutke pangarepane, ananging akhire Dewi Kunthi, mewehi restu, lan uga Para Pandhawa ngrestoni Branthasena. Ing tengah-tengahing perjalanan. Brantasena dak cegad Anoman, Tunggal Bayu, Kaka Maenaka, Jajag Moreke lan Gajah Situ Bandha, Supayane Branthasena gugurke paniatane. Brantasena tetep maju, kediktatoran mboten saged kahindarake, akhire Branthasena kang menangke pratarungan.Banjur Anoman, Tunggal Bayu, Kaka Maenaka, Jajag Moreke lan Gajah Situ Bandha, nyaranke Brantasena kudhu ngati-ati ing dhalem perjalanan. Brantasena bacutke perjalanan, sak sampunipun Brantasena ing tepi samudra kang mboten enten pinggire, ombake kang gedhe,lan kilat kang nyamber-nyamber. Brantasena nyilem ing mendasar samudra, kanggene tetemu Tirta Pawitra. Ing dasar samudra Brantasena di cegad dening naga kang gedhene kerajaan wit pal. Tarung boten saged kahindarke. Ananging Brantasena saged ngalahke naga mau. Banjur roh Ruci rawuh, lan dipuji Brantasena kang saged ngalahke hawa lan nefsu kang kumanthil ing diri Brantasena,kalean tetengara Brantasena saged ngalahke naga kang ngadang kalani paniataning Brantasena. Banjur Brantasena nyembah dening dewa Ruci,lan ngajokane pertanyaan. "Sepundhi caraning tumuju kasampurnaan ing dhalem urip?" Banjur roh Ruci ngutus marang Branthasena melebet ing dhalem raganing tuhan Ruci, manunggal marang roh Ruci. Brantasena seneng banget, anyem lan tentrem. Banjur tuhan Ruci ngendhikan, "teges e, awakmu wis iso nyikapi tabis marang Gusthi kang maha agung, lan ojo kaged karo sinar kang werna-werni, amergo atimu kang suci." Ing sokalima, Permadhi utawi sengkuni lapur marang Resi Drona, yen Brantasena dereng uga mbalek.Banjur Drona sadar marang awake.Banjur Drona nyusul Brantasena. Lan akhire Drona nemukke Brantasena gumletak ing pinggiring samudra. Sak sampuning Drona nyesel lan uga tetemu marang keponakane, lan sumpah arep ngrawat Brantasena. TEMA tekad kangge golek ilmu. TOKOH LAN WATAK: #Branthasena: gedhe kekarepane, kestrya, sekti kuat perkasa, Kendhel, manut taat marang guru, #Druyudana: pengen dimenangkannya dwe, iri, jahat murka utawi serakah utawi tamak, seneng nuruti nefsu. #Sengkuni:elek, licik,tukang adu-adu, #Durna:licik,sayang marang murid. #Dewi Kunthi: bayi anake, apik. #Pandhawa: treatment marang dulur, kompak. #Bathara indera lan Bathara Bayu:apik. #Anoman:apik,kesatriya #Tunggal Bayu:apik,kesatriya #Kaka Maenaka:apik,kesatriya #Jajag Moreke:apik,kesatriya #Gajah Situ Bandha:apik,kesatriya SETTING: A.PAPAN 1.Ing Padepokan sokalima. 2.Ing alas 3.Ing gunung candradimuka 4.Samudra minangkalbu B.WEKTU Wektu semono C.SUASANA 1.Tegang (Ing wektu Brantasena tarung kalean buta uga kalean naga) 2.Ngluluhing ati (Rikala Brantasena nyuwun pamet marang Dewi Kunthi lan Pandhawa) 3.Seneng (Rikala Brantasena manunggal kalean roh Ruci) 4.Sedih (Rikala Drona tetemu Brantasena ing pinggir samudra) PENOKOHAN Penokohan kang di terapke ing dhalem crita dewa Ruci inggih menika paraga tiga pembunuh itu sampingan. Alur Aluripun crita ketuhanan Ruci inggih menika merencanakan maju. Amergo ing dhalem crita nyritakake perjalananipun Branthasena tumuju kesempurnaan,lan mboten wonten ing dhalem crita, ngisahke kedadian ing masa lampauing Branthasena. AMANAT: Amanat kang bisa ~ kapetik ing dhalem crita roh Ruci inggih: 1. Aja gampang putus asa. 2. Sering marang Guru. 3. Ing dhalem urip kudhu anduweni cita-cita utawi kekarepan ingkang gedhe.