18 18Pamekar DiajarBASA SUNDAPikeun murid SDMI Kelas IVKu urang katangen, basa anu digunakeun dina pemangku mah hütte jeung langsung bisa ~ kaharti ku anu macana. Lian ti éta, dinanuliskeunana ogé henteu dapon kitu waé, tapi kecap-kecapna dipilihan heula, malah sakapeung mah sok dicampuran ku heureuy. Salian tikecapna meunang milihan téh, bentukna ogé kudu alus, ngagunakeun rupa-rupa warna, malah sok aya anu ditambahan ku figure gambaratawa potrét. Éta téh pikeun daya tarik sangkan stiker dibaraca.

Anda sedang menonton: Bahasa anu digunakeun dina stiker biasana

D. Ngadiskusikeun Eusi Stiker

Yu, urang diskusiAyeuna hidep saréréa nyieun opat kelompok. Saban dicuri kudu ngadiskusikeun eusi stiker sakumaha anu aya dina gambarna.Anu kudu didiskusikeun ku hidep téh, nyaéta: 1naon dengan sengaja anu dikandung dina éta stiker 2kumaha cara urang migawéna, jeung 3alusna kudu koknya éta pemangku dipasangnaHEMAT BBMokKu berani listrik Ku pengangkutan listrikBBM iritBBM irit polusi inditPOLUSI inditSolusi SÉHAT pikeun Solusi SÉHAT pikeunngahémat BBM jeungngahémat BBM jeung ngurangan MACÉTngurangan MACÉT Mun teudianggo PAREUMANHémat LISTRIK Hémat LISTRIKKeran KeranTutupTutup DeuiDeui CAIk u d u dihématSumber energi Sumber EnergiMahal MahalULAH DIHAHAMBUR ULAH DIHAHAMBURLIMBAH LIMBAHSumber SumberÉ Énerginergi AlternatifAlternatifSumber SumberÉ Énerginergi BeakBeakHirup BALANGSAKDi unduh dari : Bukupaket.com19 19Pamekar DiajarBASA SUNDAPikeun mahasiswa SDMI Kelas IVKelompok 1 ngadiskusikeun:Kelompok 2 ngadiskusikeun:Kelompok 3 ngadiskusikeun:Kelompok 4 ngadiskusikeun:HEMAT BBMokKu berani listrik Ku gerbong listrikBBM iritBBM irit polusi inditPOLUSI inditSolusi SÉHAT pikeun Solusi SÉHAT pikeunngahémat BBM jeungngahémat BBM jeung ngurangan MACÉTngurangan MACÉT Mun teudianggo PAREUMANHémat LISTRIK Hémat LISTRIKKeran KeranTutupTutup DeuiDeuiCAI k u d udihématSumber energi Sumber EnergiMahal MahalULAH DIHAHAMBUR ULAH DIHAHAMBURLIMBAH LIMBAHSumber SumberÉ Énerginergi AlternatifAlternatifSumber SumberÉ Énerginergi BeakBeakHirup BALANGSAKDi unduh dari : Bukupaket.com20 20Pamekar DiajarBASA SUNDAPikeun mahasiswa SDMI Kelas IVLamun geus didiskusikeun di doan masing-masing, terus diskusikeun deui babarengan jeung batur sakelas. Kadé, ari dinadiskusi, urang ulah sok ngarasa bener sorangan. Urang kudu daék ngadéngékeun pamanggih batur. Lamun pamanggih batur teu saruajeung pamanggih urang, teu kudu memanggang paréa-réa omong. Anu berbiaya mah pamanggih urang téh dumasar kana alesan anu puguh.

E. Nyusun Kalimah pikeun Stiker

Yu, urang nysusun kalimahHidep ogé tangtu sanggup nyusun kalimah pikeun nyieun pemangku anu basajan. Upamana kieu, hidep rék ngajak ka batur sangkan ngahématlistrik. Hidep bisa ~ nyieun kalimah kieu: Gunakeun listrik saperluna.Najan ukur tilu kecap gé geus dianggap cukup, sabab secepatnya kaharti maksudna yén listrik téh kudu digunakeun saperluna. Maksudna,lamun di ruang angkasa anu caang mah, urang teu kudu ngahurungkeun lampu.Atawa sanggup waé hidep ngingetan batur, bisi ninggalkeun istrikaan anu hurung kénéh. Apan éta téh matak hambur kana listrik, jeung bisanimbulkeun kahuruan. Hidep bisa nyieun stiker kawas kieu: Kadé hilap mareuman istrikaan.Pék ayeuna hidep nyieun kalimah pikeun eusi stiker, kawas conto bieu. Teu kudu panjang-panjang, da anu berbiaya mah babari kahartimaksudna. Anu kudu dijieun téh pilih waé salah sahiji. 1.Stiker pikeun ngingetan yén cai kudu digunakeun saperluna. 2.Stiker pikeun ngingetan bisi aya nu poho mareuman kompor. 3.Stiker pikeun ngajak hémat kana duit ku cara getol nabung. 4. Pemangku pikeun ngajak hémat kana waktu, ulah dipiceunan teupuguh. 5. Pemangku pikeun ngajak babaturan sangkan daék leumpang kasakola. 6.Stiker pikeun ngajak apik kana barang, sangkan awét dipakéna.Di unduh dari : Bukupaket.com21 21Pamekar DiajarBASA SUNDAPikeun murid SDMI Kelas IVÉta stiker anu dipilih ku hidep téh pék jieun sing alus. Kalimahna sing merenah. Alus pisan lamun ditulisna ku patlot lukis warna-warni, terus tapelkeun dina papan informasi di sakola hidep.

Lihat lainnya: Jika Tangan Bekas Sperma Apakah Memasukkan Jari Bisa Hamil An?

Atawa mungkin waé ditapelkeun dina tembok kelas ogé, asal sing rapih, jeung teungaruksak témbokna.

F. Ngapalkeun Jeung olah Kabeungharan Kecap


Parts

» secara baik paket bse Bahasa sunda SD/MI Kelas 4 Semester 1/2

» Maca Dina Jero Haté

» Ngabandungan Pupujian Ngalisankeun menjawab

» Ngadiskusikeun Eusi pemangku Nyusun Kalimah pikeun pemangku

» Maca Bedas booker paket bse Bahasa sunda SD/MI Kelas 4 Semester 1/2

» Ngadiskusikeun Eusi Dongéng Metakeun Paguneman dina Dongéng

» Ngadongéng di Hareupeun Batur Sakelas Ngapalkeun Kabeungharan Kecap

» Ngabandungan Pedaran booker paket bse Bahasa sunda SD/MI Kelas 4 Semester 1/2

» Ngaregepkeun Tembang Ngadiskusikeun Eusi Tembang

» Nembangkeun Pupuh Babarengan buku paket bse Bahasa sunda SD/MI Kelas 4 Semester 1/2

» Ngaregepkeun Jeung Ngawihkeun Ngadiskusikeun Eusi Kawih

» Bacaeun jeung kawihkeuneun 1 Bacaeun jeung kawihkeuneun 2

» Ngawihkeun Ngaregepkeun Pedaran Kawih

» Migawé Pancén Maca Jero Haté

» Ngalisankeun Jawaban booker paket bse Bahasa sunda SD/MI Kelas 4 Semester 1/2

» Maca Jero Haté buku paket bse Bahasa sunda SD/MI Kelas 4 Semester 1/2

» Nyangkem Eusi Bacaan Ngalengkepan Kalimah Nyusun karangan Dadaran

» Maca Ngajembaran booker paket bse Bahasa sunda SD/MI Kelas 4 Semester 1/2